dijous, 5 de juny de 2014

Coloqui Pressupostos Participatius

El proper divendres 13 de juny a les 20h a Cal Pinxo, el nostre coordinador local participarà en un col·loqui sobre Pressupostos Participatius, en aquesta ocasió acompanyat pel President de la secció local d'Iniciativa i alcaldable a les properes eleccions municipals, Jordi Miró.
 
 

Valoració ple municipal maig 2014

Abans d’entrar a valorar el plenari municipal corresponent a aquest mes, volem donar tot el nostre suport als companys d’Esquerra i de Convergència i condemnar els atacs que han patit les seves seus, cap acte violent o de coacció és defensable, i volem recordar als autors, que les seves gràcies, ens costen diners a tots els cerdanyolencs.

Aquest darrer plenari, es va visualitzar que a Cerdanyola tenim un reguitzell de temes oberts sense resoldre o que se s’han resolt amb un pegat, i tenim la sensació que malauradament, tot seguirà igual o si més no posant algun pedaç per mirar que no salti tot plegat.

Des da ja fa mesos, el transport escolar a l’Escola Bellaterra i a l’IES Pere Calders és un tema que cueja però no s’acaba de trobar una fórmula que permeti donar una solució definitiva i que sigui satisfactòria tant per les famílies com per a les administracions implicades. La continuïtat o no del transport escolar, no només en aquest cas concret, no és quelcom sobrevingut, si no que fa temps que era previsible aquesta situació. Ja al plenari del mes de juny del 2013 va arribar a ple el transport escolar al Centre d’Educació Especial Jeroni de Moragues, i per tant, era més que previsible que tant a l’Escola Bellaterra com a l’Institut Pere Calders tard o d’hora els toqués el rebre. Tenint en compte que les competències en el transport escolar corresponen a una altra administració i que per tant poc o res a fer hi té l’ajuntament, sense assumir-ne el cost totalment, i que la solució definitiva ha de venir des del Parlament, no entenem que tenint representació parlamentària tots i cadascun dels grups municipals, s’hagi esperat a aquest, quan el problema ja és de difícil solució per demanar la singularitat de l’Escola Bellaterra, i per tant en fem responsables no només a l’equip de govern si no al conjunt del consistori. Que hi hagi partits que diuen que si el govern hagués fet la seva feina, no caldria impulsar mocions reclamant una solució... home, si tothom hagués fet la seva feina quan tocava i com tocava el transport escolar per a l’escoleta ja estaria més que resolt. El que els demanem a tots plegats, és que collin als seus companys del Parlament per tal que es declari singular a l’Escola Bellaterra i per tant es resolgui definitivament aquesta problemàtica.

Ara bé, la moció que va arribar ahir a ple per elaborar un conveni a tres bandes entre AMPA, Ajuntament i Generalitat, com hem dit abans des de Solidaritat creiem que no és més que un pedaç per tal que sembli que es fa alguna cosa però que a l’hora de la veritat no serà més que paper mullat amb el mateix valor que aprovar una moció instant a que Cerdanyola tingui platja. Instar a la Generalitat a pagar una part de la despesa, quan saps quina serà la resposta... ens dóna la sensació que servirà com a excusa per passar la responsabilitat al del costat i fugir d’estudi. L’argument que aquesta situació és per causa de les retallades va ser recorrent per part de més d’un grup municipal, i part de raó tenen, però també cal reconèixer que la situació econòmica de la generalitat també ve donada per uns anys en que l’aixeta no parava de rajar, i els recursos de la Generalitat depenen en bona part de la bona fe del Govern espanyol, per tant, el que cal és que la Generalitat tingui el màxim de recursos disponibles per destinar a educació, sanitat i atenció a les persones, i la millor manera de fer-ho tal com des de Solidaritat hem repetit de forma reiterada és exercir la sobirania fiscal i que no hi hagi excuses en aquest sentit, i que per cert, aquest ajuntament té un mandat de ple d’exercir la sobirania fiscal i tenim seriosos dubtes que aquest mandat s’hagi complert, per tant, cal ser conseqüents. Si la despesa per donar solució al transport escolar és de 86400 euros, cal buscar solucions, no excuses, si la proposta de terços entre cometes, és acceptada per l’ajuntament i l’AMPA, instem a l’equip de govern que garanteixi el servei a les famílies destinant 56700 euros a aquest servei, i les famílies assumeixin la part que ja estan disposades, fins que es declari la singularitat de l’escola. Calen solucions, no excuses.

Un altre tema que ens preocupa i molt és el referit al Centre Infantil Guiera. Els arguments donats per l’equip de govern no ens convencen i avui mateix hem fet arribar als pares del centre una bateria de preguntes que dilluns entrarem a registre, ja que no entenem la voluntat d’aquest equip de govern de generar un conflicte on no n’hi ha. Des de Solidaritat hem tingut trobades amb els pares i els gestors i visitat el centre, i un cop vista la documentació hi ha coses que francament no és que ens sorprenguin, és que van tres passes més enllà. Com pot ser que l’interlocutor per intentar trobar una solució (per dir-ho d’alguna manera) sigui el regidor d’esports i no la regidora d’educació?, i una vegada més, pilota endavant i a córrer, com pot ser que l’argument de l’equip de govern sigui lamentar la manca d’acció del gestor de l’equipament? Estem parlant d’un equipament municipal, de titularitat municipal i de responsabilitat municipal, no d’un ens que apareix per art de màgia. Ens congratulem que aquells que no fa masses dies exigien el tancament, es posin de part dels ciutadans (esperem que sigui amb la ferma voluntat de resoldre el problema i donar suport a les famílies i no només per la foto), a la vegada que lamentem la postura de l’equip de govern. No entenem que per redreçar la situació la solució sigui tancar i estudiar-ne la reobertura amb l’empara jurídica que pertoqui, quan això ho poden fer mantenint el centre obert i més tenint en compte que el contracte d’ús de l’espai acaba d’aquí a dos anys, és simplement qüestió de voluntat política, i pel que sabem s’ha presentat a l’ajuntament la sol·licitud per redreçar la situació irregular en la que es troben segons l’ajuntament, passar la pilota a la Federació Catalana d’Handbol i no assumir la responsabilitat que toca des de Solidaritat entenem que és una mostra d’inoperància política. Excusar-se en que el plec de clàusules diu que no recull la possibilitat d’ubicar-hi un centre infantil, home... tenint en compte l’estat de diverses concessions que no han tingut ni tenen el control de l’ajuntament, és si més no curiós i més si tenim en compte que és un servei consolidat de servei al barri, i que per altra banda, va comptar amb una inversió de 90 mil euros que va suposar una millora d’un equipament municipal i que ens neguem a pensar que l’ajuntament no en sabia ni en sap res, ja que ens preocuparia que fos així, no només pel que representaria per a l’actual consistori, sinó pels que hem tingut des de l’any 2006 en que va iniciar la seva activitat el Centre Infantil Guiera. Una vegada més, s’engega un conflicte on no n’hi havia ja que la cessió d’espai acaba l’any 2016, i per tant el conflicte permet una solució còmoda i acceptable per totes les parts. Malauradament, una vegada més els interessos i voluntats polítiques van cap a una banda i els interessos i necessitats de la societat per un altre.

Per altra banda, ahir es va donar compte al ple de l’execució pressupostària del primer trimestre de l’any, seria un bon exercici de transparència per part de l’equip de govern mostrar-lo a la ciutadania, ja que d’aquesta manera podríem veure com evoluciona l’acció de govern.

dijous, 28 de novembre de 2013

Al·legacions a les ordenances fiscals pel 2014

Novament arriba el momento en que el Ple Municipal aprovi les ordenances fiscals, i nosaltres també hi volem dir la nostra. Aquí teniu les nostres al·legacions :


Guillem Ortega Tous, amb DNI XXXXXXXXX, en representació de Solidaritat Catalana per la Independència Cerdanyola, domiciliat a efectes de notificació al Carrer Roserar número 4, Cerdanyola del Vallès, en nom i representació d’aquest
 

EXPOSA

Atès que al Ple Municipal ordinari del 31 d’octubre de 2013 es van aprovar inicialment les ordenances fiscals i reguladores de preus públics per l’any 2014

 

Procedeix a plantejar les següents
 

AL·LEGACIONS

Al·legació primera: Actualment ens trobem en una crisi econòmica que fa estralls a les famílies del nostre país, sotmès a una pressió fiscal de les més altes del món. En el nostre municipi la xifra d’aturats supera les 5000 persones, el que suposa gairebé un 10% de la població, una xifra que dia dia va en augment i que cada vegada en més casos afecta a tota la unitat familiar. La situació és alarmant.  Aquesta situación económica ha dut  moltes famílies  a perdre el seu habitatge familiar. Les entitats financeres estan duent a terme compra – vendes amb condonació del deute hipotecari amb aquells que no poden fer front al pagament del crèdit hipotecari, aquesta operació d’alliberament del deute hipotecari suposa per aquells que perden el seu habitatge familiar unes obligacions fiscals a les quals no poden fer front. Per a aquestes persones, els impostos municipals suposen una important càrrega que en la majoria de casos resulta inassumible, especialment l’Impost de Bens Immobles (IBI), que a més enguany ha tornat a pujar considerablement. La realitat és que molts d’aquests contribuents es veuen obligats a tornar els rebuts, amb l’agravant de que aquest fet els impedeix l’accés a ajudes públiques. Tenint en compte aquestes circumstàncies, proposem la següent

 AL·LEGACIÓ: La ordenança fiscal número 1 referida a l’Impost de Béns Immobles no recull cap mena de bonificació pels casos de pèrdua d’habitatge. Demanem que s’inclogui en el seu article 5 referit als beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable, l’exempció de pagament d’aquest impost per aquells casos en procés judicial de pèrdua de l’habitatge familiar per execució hipotecària.


Al·legació segona: La situació econòmica que vivim fa que moltes famílies de la nostra ciutat, atès l’elevat índex d’atur i l’envelliment progressiu de la població, amb unes pensions congelades, fa que moltes famílies tinguin serioses dificultats per poder satisfer les seves necessitats bàsiques i no cal dir les dificultats per fer front a unes obligacions fiscals que tot i voler la seva situació econòmica no els ho permet. Tenint en compte aquestes circumstàncies, proposem la següent

 

AL·LEGACIÓ: L’ordenança fiscal número 1 referida a l’impost de Béns Immobles, no recull cap mena de bonificació per aquestes situacions extremes. Demanem que s’inclogui en el seu article 5 referit als beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable la bonificació del 95% de l’Impost per raons socials en aquells casos en els que els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors al Salari Mínim Interprofessional, i del 100% quan aquelles unitats familiars no rebin cap mena d’ajuda econòmica.


Al·legació tercera: El Ple de l’Ajuntament en sessió Ordinària del 26 de setembre de 2013, aprovà l’ordenança municipal per l’estalvi d’aigua. Per aquesta raó proposem la següent

AL·LEGACIÓ: L’ordenança fiscal número 1 referida a l’impost de Béns Immobles, no recull cap mena de bonificació en aquells casos que incorporen sistemes de recuperació d’aigua. Demanem que s’inclogui en el seu article 5 referit als beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable la bonificació del 30% a les llars que disposin de sistemes de recuperació de pluja.

 
Al·legació quarta:Estem vivint una situació social en que cada cop més unitats familiars tenen dificultats per fer front al pagament del seu crèdit hipotecari, i davant de la manca d’una bossa d’habitatges municipal de lloguer social, proposem la següent

AL·LEGACIÓ: L’ordenança fiscal número 1 referida a l’impost de Béns Immobles, no recull cap mena de bonificació per aquells pisos destinats a lloguer social. Demanem que s’inclogui en el seu article 5 referit als beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable la bonificació del 50% de l’Impost per raons socials en aquells casos en els que els immobles siguin cedits a l’ajuntament per tal que es destinin a lloguer social per un període mínim de 4 anys.


Al·legació cinquena: En un moment socioeconòmic com el que estem vivint, amb unes elevades taxes d’atur i on la deslocalització d’empreses van en augment´, fa que el vehicle privat sigui pràcticament imprescindible per la cerca de feina, Tenint en compte aquestes circumstàncies, proposem la següent

AL·LEGACIÓ: L’ordenança fiscal número 2 referida a l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, no contempla beneficis fiscals per aquells casos amb ingressos familiars inferiors al Salari Mínim Professional. Demanem que s’inclogui en el seu article 4 referit a exempcions i bonificacions que es bonifiqui el 50% de la quota íntegra en aquells casos en que els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors al Salari Mínim Interprofessional, i del 100% en casos en que no es compti amb cap ingrés sempre que els membres de la unitat familiar desocupats estiguin inscrits com a demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya i al Servei Local d’Ocupació.


Al·legació sisena: En un moment en que la taxa d’atur és elevada i les empreses tenen serioses dificultats per tal de tirar endavant i encara més per tal de poder crear llocs de treball, es fa imprescindible que les administracions ajudin a crear unes circumstàncies que permeti a les empreses augmentar les seves plantilles. És per això que presentem la següent

AL·LEGACIÓ: L’ordenança fiscal número 2 referida a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica  no inclou cap mena de bonificació per aquelles empreses que creen ocupació,   Demanem que s’inclogui en el seu article 4 referit a Exempcions i bonificacions la bonificació d’un 10% del total de l’impost dels vehicles destinats a serveis professionals a aquelles empreses per cada nou treballador contractat de forma indefinida.
 

Al·legació setena: Actualment vistos els esforços que part de la indústria de l’automòbil està realitzant per trobar combustibles no procedents d’hidrocarburs i que redueixin les emissions de CO2 i de partícules contaminants a l’aire, i la definició de Cerdanyola com a Ciutat de la Ciència, presentem la següent

AL·LEGACIÓ: L’ordenança fiscal número 2 referida a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica fixa en un màxim del 40% la bonificació per vehicles elèctrics,   demanem que s’inclogui en el seu article 4 referit a Exempcions i bonificacions la bonificació d’un 100% del total de l’impost als de motor exclusivament elèctric.
 

Al·legació vuitena: Durant els darrers anys, s’han produït una sèrie de bonificacions en  l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres a empreses, entitats i administracions sense que aquesta bonificació reverteixi en la ciutat.  Per aquesta raó proposem la següent

AL·LEGACIÓ: L’ordenança fiscal número 3 referida a l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres no recull el retorn d’aquestes bonificacions a la ciutat, quan es concedeixen a aquelles empreses, entitats o administracions quan tenen possibilitats d’assumir la totalitat d’aquest impost. Demanem que s’inclogui en el seu article 6 referit a Beneficis fiscals de concessió potestativa que aquesta bonificació es concedirà en el percentatge que ja regula l’ordenança en el mateix article 6 punts a, b, i c sempre que es certifiqui la contractació de personal empadronat a la ciutat, o que el 50% d’aquesta bonificació es destini a l’arranjament d’espais degradats de la ciutat o a dotar al banc d’aliments de recursos per ajudar a aquells cerdanyolencs que pitjor o estan passant.


Al·legació novena: Per tal d’afavorir l’ocupació i activitat econòmica i la re industrialització dels polígons industrials de la nostra ciutat proposem la següent

AL·LEGACIÓ: Demanem la inclusió a l’ordenança fiscal número 3 referida a l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, en el seu article 6 referit a Beneficis fiscals de concessió potestativa, bonificar amb un 75% de la quota quan responguin al desenvolupament d’activitats econòmiques i professionals i que comportin la contractació de demandants d’ocupació empadronats a Cerdanyola.
 

Al·legació desena: Per tal d’afavorir l’ocupació i activitat econòmica i la re industrialització dels polígons industrials de la nostra ciutat proposem la següent

AL·LEGACIÓ: Demanem la inclusió a l’ordenança fiscal número 3 referida a l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, en el seu article 6 referit a Beneficis fiscals de concessió potestativa, bonificar amb un 75% de la quota quan responguin al desenvolupament d’activitats econòmiques i professionals i que comportin la creació d’ocupació de demandants d’ocupació empadronats a Cerdanyola.
 

Al·legació onzena: El plenari municipal, aprovà en sessió ordinària el passat 26 d’abril de 2012 una moció en que s’instava  al govern municipal a prendre les mesures adequades per tal de fer possible la suspensió cautelar de  les liquidacions de les plusvàlues municipals, i aquestes mesures no s’han reflectit a l’ordenança corresponent, pel que no garanteix a aquells que perden el seu habitatge l’exempció d’aquest impost. Tenint en compte aquestes circumstàncies, proposem la següent


AL·LEGACIÓ: L’ordenança fiscal número 4 referida a l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana no inclou cap referència als casos de pèrdua de l’habitatge,   Demanem que s’inclogui en el seu article 2, corresponent a actes no subjectes a aquest Impost, o en el seu defecte en l’article 5 referit a Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa l’exempció de pagament d’aquest impost per aquells casos de pèrdua de l’habitatge familiar per compra venda amb condonació del deute hipotecari.
 

Al·legació dotzena: Actualment la targeta multiviatge del servei de transport urbà només es pot comprar al conductor de l’autobús, i d’un temps ençà el xofer no sempre en disposa. Davant d’aquest fet proposem la següent

AL·LEGACIÓ: La taxa en el seu article 8 referit a la Gestió i ingrés en el seu punt 2 indica que els títols de transport es podran adquirir a las vehicles o les dependències del gestor, o les Entitats col·laboradores que s’aprovin. Demanem que s’inclogui en aquest punt que la compra dels títols de transport mutiviatge es pugui fer a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.


Al·legació tretzena: La situació econòmica que vivim fa que moltes famílies de la nostra ciutat, atès l’elevat índex d’atur fa que moltes famílies tinguin serioses dificultats per poder satisfer les seves necessitats bàsiques i no cal dir les dificultats per fer front a unes obligacions fiscals que tot i voler la seva situació econòmica no els ho permet. Tenint en compte aquestes circumstàncies, proposem la següent

AL·LEGACIÓ: L’ordenança fiscal número 25 referida a la taxa per recollida d’escombraries i altres residus sòlids urbans no inclou cap mena de bonificació per aquestes situacions extremes. Demanem que s’inclogui en el seu article 5 referit a la quota tributària en el seu punt 2, la bonificació del 100% de la taxa en que els que els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors al Salari Mínim Interprofessional amb independència de l’edat i del valor cadastral de l’immoble.


Al·legació catorzena: Per tal d’afavorir l’ocupació i l’activitat econòmica a la nostra ciutat, i alleujar la pressió fiscal que pateixen els comerciants i petits negocis, tenint en compte aquesta circumstància proposem la següent

AL·LEGACIÓ: L’Ordenança fiscal 25 referida a la Taxa per recollida d’escombraries i altres residus sòlids urbans en el seu apartat II referit a la taxa pel servei, de recepció voluntària de residus comercials, en el seu article 11 referit a la quota tributària, no específica els requisits per acollir-se a bonificacions fiscals. Demanem que s’inclogui en aquest article la bonificació del 100% de la quota corresponent a la taxa de residus a aquells comerços i instal·lacions industrials inferiors a 300 m2.

 
Al·legació quinzena: Els espais corresponents als edificis municipals han de ser de lliure utilització per part de la ciutadania i per extensió de les entitats de Cerdanyola, tenint en compte aquesta circusmtància proposem la següent

AL·LEGACIÓ: L’Ordenança fiscal 23 referida a la Taxa per aprofitament especial d’espais a la casa de la vila en el seu article 6 referit a la Quota tributària marca la quota per utilització de la Sala de plens i d’alcaldia. Demanem la reducció del 100% d’aquests imports per a les entitats inscrites al registre d’associacions de l’Ajuntament de Cerdanyola així com per a les persones empadronades a la ciutat de Cerdanyola.

 
Al·legació setzena: Cerdanyola pateix una manca evident de places d’aparcament gratuït que perjudica seriosament els eixos comercials de la nostra ciutat causant un seriós perjudici al comerç de proximitat de la nostra ciutat. Davant d’aquest fet proposem la següent

AL·LEGACIÓ: L’Ordenança fiscal 22 referida a la Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques, en el seu article 6 referit a la quota tributària indica la tarifa d’aparcament. Demanem la reducció del 100% de la taxa per estacionaments inferiors a una hora en els eixos comercials de Cerdanyola, i del 25% per estacionaments superiors a una hora.

 
 

dilluns, 21 d’octubre de 2013

PREGUNTES SOBRE L'ESCOLA DE MÚSICA

Des del primer minut, Solidaritat hem demanat a l'Ajuntament de Cerdanyola i per extenisó a tots els grups municipals el màxim de transparencia en l'activitat política i per tant, en la gestió dels diferents serveis. Davant la manca d'informació per part de l'ajuntament sobre els diferents serveis, avui registrem una batería de preguntes referides a l'escola de música municipal Aulos.

En el següent enllaç les podreu consultar. Quan tinguem resposta, també la farem pública.

http://territori.solidaritatcatalana.cat/sites/default/files/preguntes_aulos.pdf

dilluns, 16 de setembre de 2013

Pressupostos participatius

Un dels fils principals en l’ADN polític de Solidaritat Catalana per la Independència, és la participació ciutadana, i per tant, volem seguir empenyent per tal de portar aquest concepte a tots els àmbits de l’activitat i de la decisió política, impulsant processos de consulta popular per prendre les decisions més importants del municipi. I segurament un dels temes cabdals a qualsevol vila és el pressupost municipal. Per aquesta raó, volem impulsar a Cerdanyola la implantació del pressupostos participatius.
En el que portem de legislatura, tots els grups municipals parlen de participació ciutadana, però només de passada, no fos cas que la ciutadania els ensenyessin les vergonyes. Alguns en determinat moment, van mig peu més enllà parlant de pressupostos participatius, però també només de passada, ja que no han arribat a fer tot el camí. Des de Solidaritat, empenyerem fins a fer el camí complet. Sabem que la ciutadania és escèptica i està molt cremada de les passades i fallides experiències en les que se l’ha convidat a participar, opinar, implicar-se.... i després ha rebut una bona patacada als nassos. Ara no serà fàcil moure-la del sofà de casa.  Caldrà que les institucions els doni motius per tal que confiïn en la sinceritat de les seves intencions
Els pressupostos participatius tenen el seu origen a Porto Alegre (Brasil) el 1989, quan els seus responsables polítics electes varen acordar canviar el mètode de presa de decisions en relació al pressupost municipal, conseqüència d’unes organitzacions socials que exigien una major transparència i justícia social en el territori en que habitaven. Aquest canvi de mètode implica apostar per la creació i enfortiment d’espais ciutadans, on hi resideixi la capacitat de proposar i decidir a quines actuacions públiques es destinarien els recursos econòmics del municipi. D’aquesta manera s’enforteix a la ciutadania i la seva capacitat d’incidir en les polítiques públiques, al temps que s’afavoreix la inclusió social mitjançant una distribució més equitativa dels recursos públics. A Solidaritat creiem que cal començar a avançar cap a una nova forma de gestió pública, basada en la participació universal de la ciutadania i en el caràcter vinculant dels resultats dels diferents processos.
En els darrers anys, diversos Ajuntaments del país han posat en marxa un mètode d’elaboració dels pressup0stos municipals que sí té en compte les opinions i interessos de la ciutadania: els pressupostos participatius. Uns  pressupostos orientats a recollir les necessitats i propostes de millora de diferents aspectes de gestió municipal realitzades directament por les associacions, col·lectius socials i veïnes i veïns del municipi, de manera que el destí anual d’una part dels diners aportats per la ciutadania a les arques municipals sigui destinada a les demandes i prioritats que plantegin aquestes mateixes persones. Des de Solidaritat entenem que no es pot parlar d’Ajuntaments plenament democràtics mentre hi manqui  una participació ciutadana directa en l’elaboració dels Pressupostos municipals
La participació ciutadana ha de ser un principi que regeixi l’acció de govern, en consonància con allò assenyalat en la legislació vigent i fer-se ressò d’una amplia demanda social existent en l’actualitat.  Una aposta innovadora de cogestió pública ciutadana que propugna com a principi bàsic la Democràcia Directa per a la planificació comunitària dels recursos públics municipals la constitueixen els pressupostos participatius, que el seu objectiu principal és el de generar un espai ciutadà de debat i decisió. Mitjançant els Pressupostos Participatius no només es decidirà el destí d’una part del Pressupost Municipal, si no que a més convertirà a la ciutadania en protagonista actiu d’allò que succeeix a la ciutat, reforçant la seva autoestima i responsabilitat, como a part important de la política municipal, creant-se un espai de recerca de solucions en comú, que es corresponguin amb les necessitats i desitjos reals dels ciutadans, a la vegada que es promou la transparència de les decisions, el coneixement dels procediments administratius i el funcionament intern de l’Ajuntament.
 Aquesta demanda social es fa encara més necessària en un context de crisi econòmica aguda como l’actual. El sotmetre la decisió sobre el destí d’una part del Pressupost Municipal a un procediment en el que intervinguin la ciutadania, els polítics i els tècnics de l’administració donarà com a resultat un pressupost més just, igualitari, transparent i puntual, en el que l’especulació deixarà espai a les demandes reals de la societat.  D’aquesta manera, els veïns i les diferents entitats podran presentar propostes a l’Ajuntament, que un cop analitzades i endreçades per grups temàtics, decidiria quines d’elles són prioritàries prèvia informació pública.
No podem obviar que la llei municipal i de règim local de Catalunya en el seu article 154 diu que les corporacions locals han de facilitar la més àmplia informació sobre llur  activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local, i que el Reglament Orgànic Municipal en l’article 133 diu que l'Ajuntament facilitarà la més àmplia informació sobre la seva activitat i promourà la participació de tots els ciutadans en la vida local segons el que preveu la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i en aquest reglament.
 Per tant, instem a tots els grups representats a l’ajuntament a que treballin per tal d’iniciar els tràmits dirigits a la implantació del pressupost participatiu a Cerdanyola amb caràcter vinculant, per despeses d’inversió, obres, així com activitats i programes en matèria de competència municipal.
Com que a Solidaritat ens agrada parlar amb fets i no només amb paraules, hem començat una sèrie de trobades amb els diferents grups per tal d’explicar-los la proposta, i intentar que sigui assumida per tots plegats, així com una proposta de reglament d’aquest procés per tal que serveixi de punt de partida.

dissabte, 6 de juliol de 2013

Què i com ho hem fet?

Ara fa dos anys, començava l'actual legislatura municipal, amb un ajuntament amb 6 grups municipals representats, i per tant, començava també la nostra activitat a Cerdanyola. Durant aquests dos anys hem impulsat diverses mocions, hem tingut trobades amb diferents regidors d'àrea, fet 240 preguntes a l'equip de govern, presentat al·legacions als pressupostos, ordenances, reglaments municipals....
 
Si en voleu saber més, aquí us podreu descarregar el que hem fet durant aquests dos anys.

dimecres, 26 de juny de 2013

Ple ordinari del mes de juny

Com cada final de mes s'apropa la cita ineludible a l'Ajuntament de la nostra ciutat, com és el ple municipal. El d'aquest mes, amb l'alicient que Compromís per Cerdanyola ha recollit el guant d'una iniciativa que des de Solidaritat hem impulsat com és declarar Cerdanyola ciutat contrària a l'homofobia. Aquesta moció la vam fer arribar a tots els grups municipals, i només el PSC i CXC ens han respost indicant que fan seva la proposta, i cal reconèixer que Compromís l'ha completat. Aquí teniu la moció que hem fet arribar a tots els grups municipals.

Pel que fa a l'ordre del dia, és el següent:
 1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 30 de maig de 2013
 2. Informació de les resolucions d'alcaldia i dels regidors i regidores delegats i delegades
 3. Ratificació de la resolución d'alcaldia núm. 2983 de 30 de maig de 2013, de personació en el procediment ordinari núm 82/2013 de la secció tercera de la sala contenciosa administrativa del tribunal superior de justicia de Catalunya.
 4. Ratificació de la resolución d'alcaldia núm. 3108 de data 11 de juny de 2013 de requeriment d'anul·lació d'acord de l'EMD de Bellaterra pel que s'aprova el projecte de millora de la mobilitat al centre de Bellaterra i de la resolución d'alcaldia núm. 3166 de 14 de junt de 2013, d'interposició de recurs contenciós administratiu contra la desetimació per silenci administratiu del requeriment d'anul·lació interposat per l'ajuntament de Cerdanyola del Vallès contra determinats preceptes de l'ordenança fiscal reguladora de l'estació limitat de vehicles de tracció mecánica i la taxa per l'expedició de distintiu aprobada definitivament per la junta de veïns de l'EMD de Bellaterra en data 21 de gener de 2013.
 5. Interposició de recurs contenciós administratiu contra acords de la junta de veïns de l'EMD de Bellaterra d'assumpció de les competències municipals referents a les facultats d'inspecció en materia urbanística i d'activitats.
 6. Aprovació de l'actualització i interpretació de les bases que regulen la prestació de serveis i funcionament de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra.
 7. Aprovació de la concessió de beneficis fiscals en l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres al consorci del parc natural de la serra de Collserola.
 8. Aprovació del requeriment de substitució de la garantía definitiva del contracte de gestió del servei del parc esportiu municipal Guiera.
 9. Aprovació de la delegació a l'Àrea Metropolitana de Barcelona de les competències per a l'aprovació inicial i definitiva del projecte d'urbanització del pla parcial de l'àmbit discontinu Redosa - Vallençana.
 10. Resolució d'al·legacions i aprovació provisional del pla especial per a l'assignació de nous usos a l'àmbit de l'equipament municipal Altis.
 11. Moció presentada per grup municipal del PP sobre la creació d'una comissió informativa especial en relació a la gestió de diferents equipaments per part de la Federació Catalana d'Handbol.
 12. Moció presentada pel grup municipal de CXC contra l'homofòbia i la transfòbia.
 13. Moció presentada per grup municipal d'ERC - AM per la commemoració del 28 de juny, dia de l'alliberament o l'orgull LGTBI
 14. Moció presentada pel grup municipal de CXC per impugnar els negocis jurídics que les entitats bancàries facin servir o hagin fet servir fins ara en frau de llei en els casos de desnonament per a evitar el pagament dels impostos que corresponen d'acord a la present legislació o que corresponguin en el futur en els casos de desnonament.
 15. Moció presentada pel grup municipal de CXC per a la demanda de l'incompliment del dret a menjador escolar i transport escolar dels CCEE de la comarca, i sol·licitud d'estudiar la viabilitat d'interposar una demanda per la retallada del menjador escolar i transport per als alumnes del CEE Jeroni de Moragas de Cerdanyola.
 16. Moció presentada pels grups municipals de CXC, ERC-AM i PP per instar al govern a interposar recurs d'alçada davant l'agència catalana de residus (ARC).
 17. Moció assumida per la junta de portaveus d'adhesió en defensa de l'actual designació de zona sensible a la totalitat de la conca del riu Besós.
 18. Moció presentada pel grup municipal d'ERC-AM per dur a terme actuacions d'urgència al carrer Penedés.
 19. Moció presentada pel grup municipal de CIU en defensa de les polítiques locals d'habitatge en règim de lloguer protegit.
 20. Precs i preguntes
Divendres farem pública la nostra postura a tots aquests punts del ple, ja que hi ha alguna moció que rellisca una mica per incompleta, i altres perque no s'ha aplicat allò que actualmente ja es pot dur a terme.